WELKOM

Peti­te Fleur ont­stond in 1999 na de toe­val­li­ge samen­wer­king van een aan­tal erva­ren en pro­fes­si­o­neel geschool­de muzi­kan­ten.
Intus­sen heb­ben zij een uit­ge­breid pal­ma­res opge­bouwd.

Het ensem­ble kan zowel als duo, trio, kwar­tet of kwin­tet kan geboekt wor­den.
De mini­mum­be­zet­ting bestaat uit viool en pia­no (accor­de­on). Deze kan aan­ge­vuld wor­den met zang, con­tra­bas, gitaar, …

Peti­te Fleur musi­ceert zon­der par­ti­tuur – de groep kan dus spe­len zowel van­af een vas­te podi­um­plaats als rond­lo­pend onder het publiek.
De moge­lijk­heid bestaat om gebruik te maken van geluids­ver­ster­king met zend­ap­pa­ra­tuur: zo kan het orkest zich vrij bewe­gen tus­sen de men­sen en blijft de muziek hoor­baar in de gan­se zaal.

De groep speelt in func­tie van de orga­ni­sa­tor: blijft de muziek op de achtergrond,of wordt er meer naar “ambi­an­ce” gewerkt…

Het reper­to­ri­um van Peti­te Fleur is dan ook uiter­ma­te veel­zij­dig: naast zigeu­ner­mu­ziek, ever­greens, pop-melo­die­ën, salon­mu­ziek, Hot club de Fran­ce en jazz, bestaat het aan­ge­bo­den boe­ket uit Ween­se, Fran­se, Vlaam­se, Ita­li­aans Rus­si­sche en klas­sie­ke muziek.
Een bij­ko­men­de troef is dat het ensem­ble, naar Hon­gaar­se tra­di­tie, “a la car­te” speelt; alle muzi­ka­le wen­sen wor­den ter plaat­se ver­vuld.

Wij ver­zor­gen de muzi­ka­le omlijs­ting van recep­ties, bedrijfs­fees­ten, huwe­lij­ken (ook de huwe­lijks­mis), res­tau­rants, hotels, jubi­lea, ape­ri­tief­con­cer­ten, aca­de­mi­sche zit­tin­gen, kroe­gen­toch­ten, enz.