REFERENTIES

Peti­te Fleur speel­de o.a. in de Konink­lij­ke Vil­la in Oos­ten­de, de casino’s van Knok­ke en  Oos­ten­de, de Hil­ton Hotels van Brus­sel en Amster­dam, Asto­ria Hotel, Con­rad Hotel, ver­schil­len­de Hol­li­day-Inn Hotels, Ibis Hotel, enz.

Hier­on­der een bloem­le­zing van de com­men­ta­ren op de for­mu­le “Ala­ri­eux”.

Ieder­een loopt hier tevre­den rond, dus dat is na een geslaag­de the­ra­pie !
Kat­ty Die­rikx Ber­ken­hof Asse­broek

Zeer, zeer goed, muzi­kaal hoog­staan­de kwa­li­teit, zeer goed con­tact met onze bewo­ners, aan­ge­na­me pre­sen­ta­tie, goed aan­ge­past aan ons publiek
Rust­oord Sint Pie­ters, Puurs

Uit­ste­kend pro­gram­ma, zeer goe­de pre­sen­ta­tie
WZC Ter Wil­gen Sint Nik­laas

Kwa­li­teits­vol geluid, ide­aal mate­ri­aal, vrien­de­lij­ke bena­de­ring.
Sint Kat­ha­ri­na Sinaai.

Ieder­een zeer tevre­den, het enter­tain­ment van het duo: pico­bel­lo.
Kal­lo.

Het pro­gram­ma is aan­ge­past aan de doel­groep, veel inter­ac­ties naar onze bewo­ners
WZC Herf­strust Bel­se­le

Zowel de bewo­ners van ons rust­huis als van de ser­vi­ce flats heb­ben een heel aan­ge­na­me namid­dag gehad. Prach­ti­ge klank, echt puur.
OCMW Bug­gen­hout.

De kwa­li­teit van de klank, pre­sen­ta­tie, sfeer, kort­om alles is van zeer hoge kwa­li­teit. Er waren heel wat emo­ties bij onze resi­den­ten. Uit de grond van ons hart: bedankt voor de fij­ne namid­dag.
RVT Hui­ze Mari­a­troon Den­der­mon­de.

Een  pluim voor de muzi­ka­le kun­de
VZW De Gent­se poort, Den­der­mon­de

Ieder­een was enorm enthou­si­ast
RVT Sint Jozef Wet­te­ren

Een mooi pro­gram­ma aan­ge­past aan de doel­groep. Kwa­li­ta­tief en laag­drem­pe­lig, tech­nisch goed uit­ge­rust.
WZC Hof ter Schel­de Ant­wer­pen.