FORMULES

Mobiel
Peti­te fleur kan inge­zet wor­den op een plaats die u ver­kiest. De muzi­kan­ten kun­nen zich ver­plaat­sen tus­sen de geno­dig­den.
Geluids­ver­ster­king is moge­lijk met zendmicro’s die wij zelf mee­bren­gen.
U kan dit ensem­ble boe­ken als duo (viool-accor­de­on), trio (viool, accor­de­on, gitaar of con­tra­bas), of als kwar­tet (viool, accor­de­on, gitaar en con­tra­bas).
De gewo­ne speel­tijd is 3 uur, maar kan ver­kort of ver­lengd wor­den naar­ge­lang uw vraag.

Podi­um

 • Peti­te Fleur kan per­fect een optre­den ver­zor­gen op een podi­um. Wij pas­sen ons reper­to­ri­um aan naar­ge­lang de gele­gen­heid.
 • Ala­ri­eu: een luis­ter­pro­gram­ma met muziek die met een knip­oog ver­wijst naar wat André Rieu speelt. Zon­der hem te wil­len imi­te­ren is het voor een publiek dui­de­lijk wel­ke rich­ting het pro­gram­ma uit­gaat. Dit wordt gespeeld in duo; viool en pia­no.
  klik hier voor meer info
 • Petit Fleur Orches­tra: 5 vio­len, cel­lo, pia­no, con­tra­bas en gitaar ver­zor­gen een avond­vul­lend pro­gram­ma geschikt voor gro­te­re zalen.
  klik hier voor meer info
 • Peti­te Fleur Jazzen­sem­ble: is een kwar­tet met viool, pia­no, con­tra­bas en slag­werk. De muziek is gere­la­teerd met ‘hot club de Fran­ce’, maar ook moder­ner.
 • Musi­quet­te: Is een orkest dat ont­stond samen met het the­a­ter­bu­reau Karel Van Den Broek. Elf muzi­kan­ten en drie zan­gers ver­zor­gen een span­nend en geva­ri­eerd con­cert.
  klik hier voor meer info

Wij staan altijd open voor het uit­wer­ken van nieu­we pro­jec­ten.