Alarieu

André Rieu met zijn orkest laten over­ko­men is onmo­ge­lijk. Wat wel kan is een con­cert met dezelf­de sfeer, maar dan intiem, klein­scha­lig met één viool en een pia­no.

Ala­ri­eu is een ver­wij­zing om te ver­dui­de­lij­ken wel­ke rich­ting wij uit­gaan met ons pro­gram­ma. Ween­se wal­sen, opzwe­pen­de tango’s, Fran­se mees­ter­werk­jes wis­se­len af met tijd­lo­ze ever­greens, beken­de ope­ret­tes en gou­den klas­sie­kers. Alles is her­ken­baar en voor­al stijl­vol.

Het duo ‘peti­te fleur’ bestaat uit vio­list Hans Van Til­borg en pia­nist Patrick Ver­stig­gel ‚bei­den pro­fes­si­o­ne­le musi­ci met een berg erva­ring.
Alles wordt gespeeld zon­der par­ti­tuur, zodat de vio­list zich vrij kan bewe­gen tus­sen het publiek.
The­ma­con­cer­ten zijn moge­lijk: kerst, nieuw­jaar, valen­tijn, ver­jaar­dag, dans­na­mid­dag,…..

Prak­tisch:
Con­cert: 2x45 minu­ten met pau­ze of inge­kort zon­der pau­ze naar wens.
Wij zijn 1 uur voor het con­cert aan­we­zig om alles op te stel­len. Een gewoon stop­con­tact in de buurt is genoeg. Een podi­um is wen­se­lijk maar niet nood­za­ke­lijk.
De kos­ten voor de instal­la­tie en de pia­no zijn inbe­gre­pen..

Kost­prijs: 350 euro +BTW 6% (21 euro) Samen 371 euro. De fac­tuur wordt u ter plaat­se over­han­digd.
Ver­voer: 0,3 euro/km. De eer­ste 20 km zijn inbe­gre­pen.

Enke­le reac­ties:
De Beu­ken Beve­ren-waas: een per­fec­te namid­dag.
Hof ter Schel­de Ant­wer­pen: de resi­den­ten waren in hun nop­jes.
Sint Pie­ter Puurs: muzi­kaal hoog­staan­de kwa­li­teit, zeer goed con­tact met de bewo­ners.
OCMW Bug­gen­hout: prach­ti­ge klank, echt puur.
Sint Jozef Wet­te­ren: ieder­een was enorm enthou­si­ast.

 

Con­tact:
hans.van.tilborg@telenet.be
tel: 0486 99 80 73 

patrick.verstiggel@telenet.be
tel: 0496 96 40 01